Một số mẫu câu kiểm tra khả năng tài chính khi đi phỏng vấn

Một số câu hỏi phỏng vấn xin visa du học Hàn Quốc bạn sẽ gặp như sau:

– Bố mẹ bạn có bao nhiêu tiền? – 부모님은 돈이 얼마나 되세요?

– Bố mẹ bạn làm nghề gì? – 부모님은 무엇을 하시나요?

– Thu nhập hàng tháng của bố mẹ bạn là bao nhiêu? – 부모님 월수입은 얼마입니까?

Khi trả lời những câu hỏi này, bạn phải trả lời trung thực tuyệt đối và khớp với thông tin đã nêu trước đó trong đơn.

Bạn muốn đi du học ?

    033 400 3188