Một số mẫu câu kiểm tra năng lực tiếng Hàn khi đi phỏng vấn

– Bạn đã học tiếng Hàn được bao lâu rồi?

한국어를 얼마동안 배웠어요?/ 한국어는 몇 개월 배웠습니까?

– Bố, mẹ, anh, chị, em của bạn đã làm gì?

아버지, 어머니, 형제, 자매, 형제는 무엇을 했습니까?

– Viết tên gia đình của bạn bằng tiếng Hàn?

성을 한글로 쓰세요?

– Tại sao bạn muốn đi du học Hàn Quốc?

왜 한국에서 공부하고 싶습니까?

– Nếu đến Hàn Quốc, bạn định học chuyên ngành gì? Bạn muốn trường nào?

한국에 오면 어떤 전공을 공부할 계획입니까? 어떤 학교를 원하세요?

Bạn muốn đi du học ?

    033 400 3188