Học bổng

Lưu trữ

Trường Đại Học AJOU

Trường Đại Học AJOU

Học bổng miễn 80% học phí và KTX 1 kỳ cho sinh viên đạt Topik 6
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 80%
Học bổng miễn 50% học phí và KTX 1 kỳ cho sinh viên đạt Topik 5
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 50%
Học bổng miễn 30% học phí và KTX 1 kỳ cho sinh viên đạt Topik 4
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 30%
Học bổng miễn 15% học phí và KTX 1 kỳ cho sinh viên đạt Topik 3
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 15%
Học bổng miễn 20% học phí dành cho sinh viên đỗ chuyên ngành IT quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 20%

Bạn muốn đi du học ?

  033 400 3188